Salle de rencontre 

&

Kantin

Salle de rencontre / Kantin


Eng sympatesch Reimleschkeet, wou mer eis treffen können fir ze schnëßen an gemieterlesch een Patt zesummen drënken können. Een Kicker, Gesellschaftsspiller, TV an eng Dartsscheif stinn natierleg och zur Verfügung, fir flott Deeg ze verbrengen. 
Awer och Aktivitéiten an Eventer gin hei gestart.

Jiddereen as härzlesch wëllkommen.

276, rue Rollingergrund
L-2441 Luxembourg

Next Opening…

Next Event…

Genéißt och eisen eegenen Béier, den an der Béierhaascht fir eis gebraut gët.

🇱🇺🇱🇺🇱🇺🇱🇺

Kantin-AACSPL Shop

een puer schéin Foto‘en an Ërennerungen ❤️